הקמת חברה בגרמניה

המוסד של חברה בעירבון מוגבל בגרמניה Gesellschaft mit beschränkter Haftung קיבל את תוקפו החוקי עוד ביום 20.04.1892 עם חקיקת חוק החברה בע"מ בקודקס הגרמני. עקרונותיו הם כדלקמן:

 • החברה בע"מ היא אישיות משפטית עצמאית, היא יכולה לתבוע ולהיתבע, להתחייב, לבצע עסקאות מכל סוג כמעט, לנהל חשבונות, לפטר ולהעסיק עובדים, להחזיק במניות, להיכנס או לצאת משותפויות.
 • בעלי המניות לא חבים, עקרונית, בחובות החברה ואין בין בעלי המניות ובין חובות החברה דבר.
 • החוק הגרמני קובע, כי תנאי יסוד לחברה בע"מ הוא הון ראשוני של מינימום 25,000 אירו.
 • החברה בע"מ מגיחה לעולם ונהיית לישות משפטית רק עם רישומה.
 • לחברה חייב להינתן שם שאינו קיים ברשם החברות בגרמניה. הרשויות בגרמניה מבקשות כי שם החברה יתאר גם את עיסוקה.
הקמת חברה בגרמניה

תקנון חברה

תקנון החברה הוא למעשה חוזה לכל עניין ודבר.תנאי לתקפותו הוא אישורו ע"י נוטריון.
התקנון יוגש לרשם החברות בגרמניה לצורך רישום החברה.

החוק הגרמני מחייב את התקנון לכלול הוראות כדלקמן:
 • שמות בעלי המניות והמייסדים.
 • שם החברה.
 • מקום מושבה של החברה.
 • תחום עיסוקה של החברה.
 • מטרת הקמת החברה.
 • הון החברה.
 • חלוקת ההון בין בעלי המניות.

דוגמא בעברית לתקנון חברה

סעיף 1 – שם החברה, מקום מושבה, שנת עסק ומשך קיום החברה

שם החברה יהיה AAA תוכנות ניהול בע"מ.
מקום מושבה של החברה יהיה במינכן.
שנה עסקית היא שנה קלנדרית
משך קיום החברה הוא בלתי מוגבל.

סעיף 2 – מהות החברה

1. מהות החברה ומטרתה הם פיתוח והפצה של תוכנות ניהול. כמו כן, תייצר החברה ותפיץ חומרה ותוכנה מכל סוג. כל הפעולות העומדות בזיקה עם הפיתוח והפצה של תוכנות יהיו מטרת החברה.

2. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הפעולות, הנראות לה כמתאימות לקדם את מטרותיה. למילוי מטרותיה, היא רשאית להיעזר בחברות אחרות, להיות בהן שותפה, לרכוש או להקים כאלו. החברה רשאית להקים סניפים בגרמניה או בחו"ל.

סעיף 3 – הון רשום
הונה הרשום של החברה יהיה 100,000 יורו.
סעיף 4 – ניהול ויפוי כח

לחברה יהיה מנכ"ל אחד או יותר. המינוי לממלא מקום המנכ"ל יהיה קביל. דיני השליחות יחולו גם על ממלאי מקום של המנכ"ל. במידה וימונו לחברה מספר מנכ"לים, אזי תנוהל החברה ע"י שני מנכ"לים במשותף, או מנכ"ל בשיתוף Prokurist.אסיפת החברים יכולה לשחרר מנכ"ל אחד או כמה מהגבלות של סעיף BGB 181 וכן להעניק למנכ"ל אחד או יותר זכויות ייצוג (חתימה-י.ח.) בלעדיות.
במידה וימונו מספר מנכ"לים, יקבעו סדרי עבודתם וסמכותם בתקנון נפרד.

סעיף 5 – סמכויות המנכ"ל
1. זכויות וחובות המנכ"ל יגזרו מהחוק, מתזכיר החברה והחלטות של בעלי המניות, וכן מהדירקטוריון, אם יוקם.
2. עיסקאות בעלי חשיבות מהותית, דורשות את אישור אסיפת החברים. עיסקאות כאלה הן בעיקר:

כריתה, שינוי, ביטול של חוזים חשובים, כגון חכירה, רווחים והעברתם, או חוזים לגבי אורגנים בחברה.

חתימה על הסכמי הלוואה, ערבויות, ליסינג, שכירויות, וכן כל התחיבות, ככל שהסכום לא יעלה על יורו.

רכישה, מכירה, שיעבוד של זכויות מקרקעין.

יסוד או חיסול של חברות בת או סניפים, רכישה שיעבוד, מכירה של מניות בחברה, שינוי, סיום, התחייבות לתשלומי פנסיה וכן כל הענקה ללא תמורה.

הענקת או ביטול יפוי כח לסוכן

קליטה או פיטורים של עובדים בחברה.

3. אסיפת החברים רשאית ליפה את כוחו של הדירקטוריון להעניק האישורים הנדרשים.
4. המנכ"ל/ים ידווח/ו לפחות כל שלושה חודשים לבעלי המניות ולדירקטוריון, אם יוקם, על מצב הפעילות השוטפת בחברה.

סעיף 6 – אסיפת החברים

אסיפת החברים היא האורגן העליון בחברה. היא רשאית לבטל ברוב פשוט את החלטות הדירקטוריון.אסיפת החברים תחליט ברוב פשוט, לכל המאוחר חודש לפני סיום השנה, בדבר תוכניות העסקיות שהעלה המנכ"ל (עלויות, רווחים, השקעות, מימון וכו´) לגבי השנה שבפתח.

סעיף 7 – החלטות החברים

 1. החלטות החברים יינתנו באסיפה, אשר ההנהלה תזמן לפחות פעם בשנה. אסיפות שלא מן המניין יש לכנס, בשעה שנדרשת החלטת האסיפה, האינטרסים של החברה דורשים זאת או אם בעל מניות בשיעור של לפחות 10% מבקש זאת.
  בעלי המניות יוזמנו בהודעה כתובה לפחות שבועיים מראש ובה יקבע המועד המדויק של הישיבה ומקומה, וכן יצורפו להזמנה הנושאים על סדר היום ומסמכים רלוונטיים אחרים.
 2. ייערך פרוטוקול שייחתם ע"י המנכ"ל ורושם הפרוטוקול. הפרוטוקול יומצא לכל בעלי המניות. הפרוטוקול ייחשב לתקף, אם לא נתקבלה לגביו השגה תוך 14 יום מיום המצאתו.
 3. יתקיימו במשרדי החברה, אם החברה לא תחליט ברוב פשוט על מקום אחר.
 4. בניגוד לאמור בסעיף 48 (2) לחוק החברה בע"מ, יכולות כל החלטות האסיפה להתקבל בדואר אלקטרוני, טלפון וכדומה, אם אף חבר לא מתנגד לכך. על החלטות מסוג זה יערוך המנכ"ל פרוטוקול וימציאו ללא דיחוי לבעלי המניות. הפרוטוקול יאושר אם לא התקבלה השגה תוך שבועיים ימים מיום המצאתו.
 5. כל בעל מניות רשאי למנות לאסיפה נציג מטעמו. במידה והנציג יתבקש, הוא יהיה חייב להציג יפוי כח מתאים. נציג באסיפה רשאי להיות רק מי שמתוקף עיסוקו מחויב לדיסקרטיות.

סעיף 8 – הצבעה

החלטות החברה יתקבלו ברוב פשוט של בעלי המניות, ככל שהדין או הסכםזה לא קובע אחרת. כל 100 יורו מעניק קול אחד.

סעיף 9 – המנין להחלטה

 1. אסיפת החברים כשירה לקבל החלטות, אם ¾ מהקולות הקיימים, נוכחים או מיוצגים בה.
 2. אם אסיפת החברים לא כשירה לקבל החלטות, יש לזמן ללא דיחוי, אולם לפחות בתום שלושה ימים, אסיפה חדשה שתתכנס תוך חודש ימים ותדון באותם הנושאים שעל הפרק, ותהיה כשירה להחליט ללא התחשבות במספר החברים הנוכחים או המיוצגים. הוראות הסכם זה בדבר מועדים ודרכי הזמנה יישארו בתוקפם.

סעיף 10 – דו"ח שנתי

 1. המנכ"לים יערכו דו"ח שנתי (מאזן, רווח והפסד ומצב העסק) על בסיס הוראות החקוק, תוך 3 חודשים מסיום השנה העסקית.
 2. תוך חודשיים ימים לאחר מכן, יגישו המנכ"לים את הדו"ח השנתי לבעלי המניות, בצירוף המלצותיהם למימוש רווחים וזאת לצורך קבלת החלטת חברים.
 3. תוך 6 חודשים לאחר סיום השנה העיסקית, יקבלו בעלי המניות בחברה, ברוב של ¾ החלטה באשר למימוש הרווחים. החלטה זו נתונה לשיקול דעת החברים, מבלי קשר לסעיף 29 לחוק החברות בע"מ.

סעיף 11 – דירקטוריון

 1. לחברה יהיה דירקטוריון. הדירקטוריון יפקח ויטכס עצות להנהלה בכל התחומים וכן יקבל על עצמו את כל התפקידים שיוטלו עליו ע"י אסיפת החברים.
 2. הדירקטוריון יורכב מ 5 חברים. בתיאום עם אסיפת החברים, יערך תקנון לדירקטוריון.
 3. סעיף 52 לחוק החברות בע"מ לא ימצא שימוש.
סעיף 12 – מכירה ושיעבוד המניות
 1. מכירה ושיעבוד מניות או חלקים מהן, דורשת את אישור החברה.
 2. שיעבוד המניות מצריך את הסכמת החברה.
 3. במידה ויבקש בעל מניות למכור את כל חלקו או חלק ממנו, עליו להציע זאת בהצעה חתומה בפני נוטריון, ליתר בעלי המניות האחרים (זכות ראשונים). מועד הקיבול להצעה הרלוונטית יהיה חודשים מיום המצאת ההצעה. יתבצע הקיבול במועדו, יירכש החלק המוצע ע"י בעלי המניות הרלוונטיים. לא יתבצע הקיבול במועדו, יהיה בעל המניות-המציע חופשי למכור לכל אחד את מניותיו או חלקן וזאת תוך 6 חודשים מתום מועד הקיבול. במקרה כזה אין צורך באישור, כאמור בסעיף 12.1 לעיל. לאחר חלוף המועד האחרון הנ"ל, יש לקיים מחדש את זכות הראשונים. הוראות סעיף זה יחולו בהתאמה במידה ובעל המניות יבקש למכור רק חלק ממניותיו. לא יפעיל בעל המניות את זכות הראשונים, יתחלקו בעלי המניות האחרים באופן יחסי בחלקו.
 4. יבקש בעל מניות למכור את חלקו או חלק ממנו, יהיה לבעלי המניות האחרים זכות קדימה לרכישה (זכות קדימה). לא יפעיל בעל מניות את זכות הקדימה שהוקנתה לו, יתחלקו בזכויותיו בעלי המניות האחרים באופן יחסי לחלקם. זכות הקדימה תמומש תוך 4 שבועות מיום המצאת חוזה הרכישה הנוטריוני בין בעלי המניות המוכר והרוכש. סעיף זה לא גורע מכל האמור בסעיף 12.3 לעיל. יבקש בעל מניות למכור את חלקו או חלק ממנו, עליו ליידע את שאר בעלי המניות על תנאי המכירה. במידה ויבקשו בעלי המניות האחרים, מחוייב בעל המניות המציע להציע את חלקו לשאר בעלי המניות האחרים בהתאם לגודל אחזקותיהם בחברה. במידה ורוכש לא יהיה מעוניין בכל המניות המוצעות למכירה, מחוייב בעל המניות – המציע להפחית את הצעתו עד לגובה בו בעלי המניות האחרים יכולים למכור את חלקם.
 5. יימכרו בעלי המניות את חלקם בזכות ראשונים או זכות קדימה, לא תידרש לכך הסכמת החברה. במקרים אחרים יישאר סעיף 17 (1) חוק החברות בע"מ בתוקף.
סעיף 13 – חילוט מניות, ביטול הסכם
 1. חילוט מניות ללא הסכמת בעל המניות אפשרי, אולם בכפוף לתנאים הבאים:
 2. בעת ההצבעה על חילוט המניות, לא יהיה לבעל המניות הנפגע זכויות הצבעה. החלטה של אסיפת החברים תתקבל בפה אחד.
  • גד מחזיק המניות נפתחו הליכי פש"ר או פירוק
  • נושה של בעל המניות פתח נגדו בהליכי הוצל"פ והליכים אלו לא בוטלו בתוך 4 שבועות
  • אישיותו של בעל המניות מצדיקה את סילוקו מהחברה. עילה כזאת קיימת, במיוחד כאשר בעל המניות פעל באופן כה קיצוני בניגוד לחובותיו, עד כדי כך שלא ניתן לצפות מבעלי המניות האחרים להמשיך לשתף פעולה עימו.
 3. ביטול ההסכם יוכל להתבצע רק בתום שנת העסק השלישית.
 4. בעל המניות שמבקש לבטל את ההסכם, יציע את חלקו לכל בעלי המניות האחרים בהתאם ליחס אחזקותיהם. אלו חייבים לקבל את המניות או חלקיהן תוך 3 חודשים מהמצאת ההודעה.
 5. גובה ההצעה יימדד לפי ערך המניות בקיזוז רווח והפסד מעסקאות תלויות ועומדות במשמעות סעיף BGB 740.
 6. ככל שלא יוסכם אחרת, ישולמו באופן שווה תשלומי האיזון תוך 48 חודשים ויתחילו 14 יום לאחר סגירת העסקה או בתום הליכי בדיקת הערך. לתשלומי עודף תהיה ריבית שנתית בשיעור 2% מעבר לריבית שקבע הבנק המרכזי. במידה ולא יתבצע קיבול כאמור לעיל, תקבל החברה לידיה הנאמנות את המניות ותעבירם לבעל המניות, שהאסיפה הכללית ברוב של ¾ מהקולות הקיימים, פסקה שיקבל. במקרה כזה תשלם החברה את תשלומי האיזון ותתחשב בכך בעת שתתבצע העברה לצד שלישי.

סעיף 14 – פיצוי

 1. בעל מניות שחולטו מניותיו יקבל פיצוי. קנה המידה לפיצוי יהיה המאזן נכון ליום הסתלקות בעל המניות. במאזן ייקבעו כל ערכי ההון והחובות. הערך לשותפויות יקבע לפי "מדד שטוטגארט". במידה ויתברר כי גובה הפיצוי יהיה גבוה מהחישוב לפיסעיף 14.2 להלן, יקבע גובה הפיצוי לפי סעיף 14.2 בקיזוז 20%.
 2. בכל המקרים, למעט מיקרים בהם קובע הסכם זה אחרת, יקבל בעל המניות שהסתלק את גובה ההון הרשום על שמו (ערך נומינאלי) בהתאמה להחזר רווחים או הפסדים. באשר להחזרים מעבר להון הרשום, יקבל בעל המניות שהסתלק כספים, בהתאם לחלקו היחסי, מעודפי החברה מרווחיה ומהרזרבות. הרזרבות קיימות, אם ההכנסות השנתיות הצפויות של החברה לפני מס גדולות ב – 20% מההון העצמי של החברה. הפיצוי ישולם בחמישה תשלומים שנתיים שווים בריבית של הבנק המרכזי. החברה רשאית להקדים תשלומים או להאריכם ל – 7 שנים, אם מצבה הנזיל דורש זאת. במידה ונתגלע מחלוקת, ימונה מומחה-בורר שיקבע ע"י לשכת הסחר המקומית, במקום מושבה של החברה. כל בעלי המניות מחויבים להחלטתו, גם אם יתברר, לאחר מכן, כי ערך המניות הוא אחר. בעלויות הבורר תישא החברה ובעל המניות שהסתלק בחלקים שווים. בכל מקרה, מוותר באופן בלתי חוזר, בעל המניות שהסתלק על רווחים והפסדים מעסקאות במשמעות סעיף BGB 740, שהן תלויות ועומדות בעת הסתלקותו.
סעיף 15 – איסור תחרות
 1. אף בעל מניות, מנכ"ל או בעל מניות שהוא מנכ"ל רשאי בעת ההסכם ושנה מעזיבתו את החברה להתחרות בחברה בעקיפין או במישרין, מדי פעם או באופן קבוע, או לקחת חלק בעסק שמתחרה או יכול להתחרות עם החברה.
 2. אסיפת החברים רשאית ברוב פשוט לאשר, כראות עיניה, חריגים לאיסור תחרות זה.
 3. יפגע איסור התחרות כאמור בסעיף 16.1 לעיל, רשאית החברה להיכנס לכל החוזים, אותם כרת בעל המניות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית החברה לתבוע פיצויים ואת קבלת התמורה.
עו"ד ד"ר יובל חן הוא עורך דין מתמחה בייעוץ בכל הנוגע לפן המשפטי והמנהלי בגרמניה.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9929990
דילוג לתוכן